Вобраз Алеся Загорскага ў рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім».
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 2873
Комментарии: 0
Вобраз Алеся Загорскага ў рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім».

Назва рамана і яго дзвюх частак не выпадковыя. Каласы — людзі, якія, нібы серп, зразае смерць з палет-каў жыцця. Серп, хутчэй за ўсё, — уціск царызму, прадбачанне пісьменнікам трагічнага «жніва». «Вый-сце крыніц» — гэта вытокі маладога пакалення, звяза-нага крэўнымі сувязямі з бацькоўскай зямлёй, з Айчы-най. Прадстаўнікі гэтага пакалення — Алесь Загорскі і Кастусь Каліноўскі — павінны аб'яднаць, згуртаваць людзей, павесці іх за сабой, каб кроплі народнага гора паступова зліліся і ператварыліся ў магутную раку гневу і помсты. «Сякера пры дрэве» — гэта сялянс-кая зброя, якая чакала свайго часу, і «зброя» генерала-вешальніка Мураўёва, які жорстка расправіўся з уд-зельнікамі паўстання.
  • 85
Вобраз радзімы ў творчасці У. Караткевіча.
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 3585
Комментарии: 0
Вобраз радзімы ў творчасці У. Караткевіча.

Вобраз радзімы ў творчасці Караткевіча раскрыва-ецца, калі ён піша пра бясконцую роўнядзь веснавой паводкі на Палессі (апавяданне «Блакіт і золата дня»), калі любуецца магутным шматвекавым дубам у апа-вяданні «Дрэва вечнасці», калі думае пра трагічны лёс сваіх герояў (апавяданне «Кніганошы»), калі з трыво-гай і болем і, адначасова, з захапленнем і радасцю апа-вядае пра Палессе ў нарысе «Званы ў прадоннях азёр» і калі натхнёна вітае ў сваіх нарысах Віцебск і Тураў.
  • 0
Гістарычная праўда і мастацкі вымысел у рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім».

«Каласы пад сярпом тваім» — адзін з найболып] вядомых твораў Уладзіміра Караткевіча. Гэта гіста-рычны раман. Падзеі ў ім адбываюцца напярэдаді паўстання 1863 года. Зразумела, што сам пісьменнік не мог пры іх прысутнічаць. Яму былі вядомы толькі гістарычныя звесткі пра становішча ў краіне напярэ-дадні паўстання, пра само паўстанне, пра людзей, якія ў ім удзельнічалі. Але ўсё гэта дае вельмі агульную карціну, не паказваючы нічога канкрэтнага. Таму аўта-ры гістарычных раманаў вымушаны змяшчаць рэаль-ных персанажаў гісторыі ў абставіны, якія створаны фантазіяй пісьменніка.
  • 0
Каханне ў рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім».
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 1113
Комментарии: 0
Каханне ў рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім».

Раман Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» — адзін з буйных твораў сучаснай літаратуры і, на маю думку, адзін з самых цікавых. Галоўнай дзей-най асобай гэтай кнігі з'яўляецца Алесь Загорскі — сын князя Юрыя Загорскага. У пачатку рамана мы знаёмімся з малым дванаццацігадовым хлапчуком, і, паступова чытаючы далей, з яго жыццём да таго часу, пакуль ён не становіцца сапраўдным мужчынам. Што ж здарылася за гэты час? Якія змены адбыліся ў жыцці і характары Алеся? Пра ўсё гэта можна даведацца са старонак кнігі. А я звярну ўвагу на тое, чаму пісьменнік адвёў значную частку рамана каханню, асабліва ка-ханню Алеся Загорскага і Міхаліны Раўбіч.
  • 0
Мастацкае асэнсаванне нацыянальнай гісторыі ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”.

Пісьменік ніколі не бывае выпадковасцю, але заўсёды гістарычная неабходнасці, ён — з'ява, выкліканая да жыцця духоўнай працай нацыі, насычаная яе творчай сілай, апраўданая яе патрэбай бачыць сваё жыцце адлюстраваным мастацтве.
М. Горкі
  • 0
Вільнюс - часцінка майго сэрца
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 706
Комментарии: 0
Мастацкае асэнсаванне нацыянальнай гісторыі ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”.

Пісьменік ніколі не бывае выпадковасцю, але заўсёды гістарычная неабходнасці, ён — з'ява, выкліканая да жыцця духоўнай працай нацыі, насычаная яе творчай сілай, апраўданая яе патрэбай бачыць сваё жыцце адлюстраваным мастацтве.
М. Горкі
  • 0
Гістарычнае мінулае ў прозе Уладзіміра Караткевіча.
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 698
Комментарии: 0
Гістарычнае мінулае ў прозе Уладзіміра Караткевіча.

Ты верны рыцар
Слоў крывіцкіх, гойных,
Якія не загубяцца нідзе.
Твой цень відушчы
Па забытых гонях
Ідзе
І за сабой сляпых вядзе.
Р. Барадулін
  • 0
Ідэя вечнасці i самакаштоўнасці жыцця (паводле рамана Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»)

«Каласы пад сярпом тваім». Самім аўтарам загаловак рамана тлумачыцца ў пачатку яго, калі распавядаецца пра забойства Маркам Когутам у лазні, у падпечку бацькі Рамана, прызнанага людзьмі ведзьмаком. Чалавек ідзе на злачынства ў імя вызвалення сябе і іншых ад чорных і загадкавых чараў, у імя людзей, праўды. Сваім нібы-грахом Марк уратаваў свет ад нячыстай сілы. I ў гэтым яго праўда. Таму ён не страшыцца ні апраметнай, ні арышту, суда, высылкі ў Сібір. Ацэньваючы ўчынак прыгоннага селяніна, князь Акім Загорскі ніяк не можа даўмецца, чаму падобнае здарылася, і, нарэшце, прыходзіць да вываду, што «сляпыя судзілі сляпога», што ўладарам над душамі не да гэтых людзей-дзівакоў падчас жыцця, і толькі пасля жніва нешта ўзварушваецца ў іх свядомасці.
  • 0
Мінулае i гісторыя ў рамане Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 939
Комментарии: 0
Мінулае i гісторыя ў рамане Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»

Гістарычнае мінулае ў рамане паўстае ў жывых вобразах, сцэнах, эпізодах. Падобнай манерай пісьма валодаў і рускі пісьменнік, аўтар рамана « Пётр I» Аляксей Талстой. Недзе прачытала, што пісаў ён так: стаўляў рыштаванні, узводзіў будынак-твор, а затым усе рыштаванні старанна прыбіраў так, што чытач абсалютна іх не заўважаў. Тое самае назіраем і ў Караткевіча. Перш чым напісаць і «Каласы», і іншыя свае творы, ён, вядома, акуратна і доўга вывучаў фактычны матэрыял, працаваў у навуковых бібліятэках, але пасля гэтай падрыхтоўчай працы як бы знішчаў ранейшыя сляды, ператвараў дакументы ў мастацкія вобразы.
  • 0
Праблематыка, ідэйны пафас рамана Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 639
Комментарии: 0
Праблематыка, ідэйны пафас рамана Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»

Раман Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» так і застаўся няскончаным. Мы не бачым у ім паўстання Каліноўскага, а толькі яго падрыхтоўку. Шырокай плынню не льецца чалавечая кроў, не шалее Мураўёў-вешальнік. Але першыя сполахі народнага паўстання заліваюць ціхамірны край... Ідзе ў божы храм у вёсцы Гарапяцічы былы селянін, закатаваны Кроерам і царскімі салдатамі Корчак. Спыняе кровапраліцце князь Алесь Загорскі — паплечнік і аднадумец Кастуся Каліноўскага. Не выпадкова другая частка дылогіі называецца «Сякера пры дрэве». Сякера пры дрэве ляжыць пакуль што, але знаходзяцця тыя, што яе падхопяць і ўзнімуць на сваіх крыўдзіцеляў.
  • 0