Асаблівасці лірыкі Максіма Танка
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 909
Комментарии: 0
Асаблівасці лірыкі Максіма Танка

Паэзія Максіма Танка ўражвае разнастайнас-цю тэм, вобразаў, форм, творчым засваеннем на-цыянальнай паэтычнай традыцыі і наватар-ствам. I ўсё ж галоўная тэма, якая праходзіць праз усю творчасць М. Танка, — Радзіма ў са-мых розных яе праявах: гісторыя і яе адлюс-траванне ў легендах і паданнях, праца, песні, мары народа, маляўнічая прырода, мілагучная родная мова.
  • 0
Iдэйны змест паэмы Максiма Танка "Люцыян Таполя".
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 833
Комментарии: 0
Iдэйны змест паэмы Максiма Танка "Люцыян Таполя".

Праблема мастака i мастацтва у паэме.
Эпоха адраджэння — час, калi прагрэс. сiлы Заходняй Русi вялi барацьбу супраць польскiх феадалау, каталiцкай царквы за далучэнне да маскоускай дзяржавы, за нацыянальную самабытнасць, за вызваленне ад нацыянальнага уцiску. Гэты час вылучыу шмат невядомых да сягодняшняга дня майстроу i мастакоу.
  • 0
Тэматыка, гуманiстычныя i агульначелавечыя матывы у творчасцi Максiма Танка.
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 763
Комментарии: 0
Тэматыка, гуманiстычныя i агульначелавечыя матывы у творчасцi Максiма Танка.

Змрочная i суровая заходне-беларуская рэчаiснасць, мужная барацьба беларускага народа супраць прыгнятальнiку вызначыла змест танкаускай паэзii да 1939г. М.Т. успамiнае, што яго творчасць з самага пачатку развiвалася i натхiлялася у першую чаргу заходнебеларускiм жыццем. У давераснёускай творчасцi паэт алюстроувае жыцце працоуных Заходняй Беларусi: беззямелле, эканамiчны i нацiяны уцiск.
  • 0
Праблема народнага таленту ў паэме Максіма Танка 'Люцыян Таполя'
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:17
Просмотров: 666
Комментарии: 0
Праблема народнага таленту ў паэме Максіма Танка 'Люцыян Таполя'

Тэма народнага таленту характэрна як для фальклору, так і для мастацкай літаратуры. У вобразах песняроў, музыкаў, мастакоў увасоб-лены таленавітасць беларускага народа, яго прага да свабоды. Беларуская зямля заўсёды славілася людзьмі, якія ўшаноўвалі сваім ма-стацтвам працавітасць і майстэрства, свабода-любства простага народа. Найбольш знаёмыя з гэтай тэматыкі паэмы Я. Купалы «Курган» і Я. Коласа «Сымон-музыка». Як і яго вялікія папярэднікі, Максім Танк творча перапраца-ваў старажытныя легенды аб песнярах, у якіх народ увекавечыў памяць аб сваіх заступніках.
  • 0
Тэма народнага мастацтва ў паэме Максіма Танка "Люцыян Таполя"
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:17
Просмотров: 851
Комментарии: 0
Тэма народнага мастацтва ў паэме Максіма Танка "Люцыян Таполя"

У беларускай літаратуры, як і ў беларускім фальклоры, створана шмат вобразаў таленаві-тых людзей з народа. Усе яны авеяны народнай любоўю, гонарам і славай. Гэта і гусляр з паэмы Янкі Купалы «Гусляр», і хлопчык Сы-монка з Коласавай паэмы «Сымон-музыка», і галоўны герой паэмы Максіма Танка «Люцы-ян Таполя». Кожны з гэтых вобразаў— ува-сабленне працавітасці і майстэрства беларус-кага народа, яго чуласці, дабрыні і бязмежнага таленту.
  • 0