: -
7-10-2020, 04:18
: 507
: 0
: -

: -
: 44
: rar,doc
: 66,2


:


....................................................................3

.......................................... 4
................................................. 6
1. .................... 10
1.1.
.21,5 ..................................................11
1.1.1. .... 11
1.1.2. ................................................11
1.1.3. ...............13
1.1.4. ........... 18
1.2. ........................... 19
1.2.1. .... 19
1.2.2. ................................................21
1.2.3. ........ 22
1.2.4. ..................................................23
1.3. ................................. 24
1.3.1. ... 24
1.3.2. ................................................25
1.3.3. .......... 26
1.4. .................... 28
2. , ........31
2.1. ....................................................32
2.2. ........................ 33
2.3. ........................................... 37
2.4. ()...............................................41
2.5. ...............................................41
2.6. ...........................................................44

, . .
:
, , .